Corona: het laatste nieuws

24 maart 2020 - Beide locaties
Corona: het laatste nieuws

26 mei 14:42 uur

Beide locaties hebben hard gewerkt aan een werkbare en efficiënte manier van lesgeven met inachtnemening van de 1,5 meter vanaf 2 juni a.s. Leerlingen en ouders zijn geïnformeerd over de richtlijnen, maatregelen, schooltijden- en data. De docenten komen deze week naar school en met in de aula een nood-docentenkamer. Pijlen op de vloer geven een looproute aan, tafels met desinfecteermiddelen staat klaar en in de lokalen zijn de tafels met 1/3 verminderd. De ICT servicebalies richten we in de loop van dinsdag 2 juni weer in. Vanaf woensdag 3 juni zijn dit de openingstijden: Servicebalie Oosterweg van 9:30 uur tot 14:00 uur, Servicebalie Veenseweg dagelijks van 8.30 tot 14.00 uur. 

10 april 13:22 uur

Wist u dat er veel intiatieven zijn die ouders en leerlingen ondersteunen tijdens de schoolsluiting? Denk aan (praktische) begeleiding in het digitaal onderwijs, maar ook aan mentale steun in de vorm van een Luisterlijn, of maatscahppelijk werk. Hieronder een paar praktische ondersteuningsmogelijkheden.

Door school:

 • begeleiding van NeXT-leerlingen door Marjan van Tienen;
 • check-in en check-out door Annemieke de Jong;
 • werkplekken beschikbaar in het Leerlab, locatie Veenseweg;
 • opvang op beide locaties voor leerlingen met beide ouders in vitale beroepen;
 • ICT-sevicebalie iedere schooldag, m.u.v. woensdag, geopend van 8:30 uur tot 9:30 uur op locatie Oosterweg;
 • online begeleiding door docenten en medewerkers.

Door de gemeenten:

Als ouder of verzorger kunt u zelf contact opnemen met de luisterlijn en indien nodig wordt de link met school door hen gelegd. Bij schoolse problemen kunt u of uw zoon/dochter contact opnemen met de mentor, die vervolgens met de afdelingsleider en eventueel het zorgteam gaat kijken wat de mogelijkheden zijn.

24 maart 12:11 uur

Vanuit ICT komt de volgende mededeling in verband met de nieuwe maatregelen:

Wij zijn genoodzaakt om de openingstijden van onze servicebalie te wijzigen. Vanaf donderdag a.s. (26 maart 2020) is de servicebalie op locatie Oosterweg dagelijks geopend van 8.30 tot 9.30 uur (m.u.v. de woensdagen). 

Je bent dan van harte welkom op kantoor 225 van de Oosterweg voor storingen aan jouw device.  Dit geldt ook voor leerlingen van locatie Veenseweg.

Verder kunnen wij helaas niets doen aan de vertragingen van Itslearning. Hier hebben wij geen invloed op. Itslearning doet er alles aan om de performance te verbeteren. Wel is onze ervaring dat het programma 's middags en 's avonds veel minder last heeft van vertragingen.  Lukt iets 's morgens niet, probeer dan later op de dag nog even.

Wij wensen jullie veel sterkte, energie en gezondheid toe!

Afdeling ICT

18 maart 13:14 uur

De informatiestroom naar ouders en leerlingen ondervindt de nodige vertraging. Een e-mail verturen en ontvangen kan enkele uren duren en docenten komen moeizaam in de digitale leeromgeving van Itslearning. Onze excuses hiervoor. Via deze website en onze social media kanalen Facebook en Instagram houden we ouders en leerlingen zo veel mogelijk op de hoogte.

16 maart 16:52 uur

Alle ouders en leerlingen brengen we via e-mail op de hoogte van de digitale lesactiviteiten en de inrichting daarvan die gelden vanaf 18 maart tot en met 6 april.  Deze mail is verstuurd, maar kan door de grote stroom van informatie van alle scholen even duren voordat het bij u aankomt.  Houdt deze website en social media (Facebook) in de gaten voor de actuele status.

De toetsweek van 23 t/m 27 maart komt te vervallen en wordt een normale digitale lesweek volgens lesrooster.  Alle andere activiteiten zoals bijvoorbeeld stages,  excursies en ouderavonden komen te vervallen.  Inmiddels is de instructie van het ministerie dat we vooralsnog geen schoolexamens mogen afnemen en dat er zo snel mogelijk gecommuniceerd gaat worden of en onder welke voorwaarden schoolexamens eventueel kunnen doorgaan. 

De hierboven genoemde gestuurde e-mail is afkomstig van noreply@maaswaalcollege.nl en kan eventueel terechtkomen in de spambox. Deze e-mail vindt u ook terug in de berichtenbox van het ouderportaal. Nogmaals: het kan even duren voordat deze aankomt. 

De school verzorgt haar wettelijke plicht voor opvang van leerlingen van wie beide ouders in de vitale beroepen werken. Alle andere leerlingen kunnen dus NIET naar school komen om daar te werken. 
Vandaag is nog geen gebruik gemaakt van deze opvangmogelijkheid. Mocht u daar wel gebruik van moeten maken dan verzoeken wij u dat de dag voorafgaand, voor 16.00 uur, te melden op info@maaswaalcollege.nl.  

Uit het bovenstaande blijkt dat het gebruik van de eigen laptop/PC echt belangrijk is. Wanneer de laptop die gehuurd of gekocht is bij Rent Company onverhoopt niet werkt dan vragen wij leerlingen van de Oosterweg én de Veenseweg naar de helpdesk op de locatie Oosterweg te komen. Deze is dagelijks geopend tussen 10.00 en 16.00 uur. 

Tenslotte: er is in Nederland echt sprake van een uitzonderlijke situatie en dat betekent dat  iedereen hard werkt om oplossingen te bedenken en uit te voeren voor situaties die we nog nooit hebben meegemaakt. Wij doen dat ook en vragen om jullie geduld en begrip.  
Wij vragen u als ouders/verzorgers om uw kind zoveel mogelijk het lesrooster te laten volgen.

 

16 maart 10:40 uur

Vooralsnog zijn de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot de genoemde maatregelen:

- beide locaties zijn gedurende de geldende maatregelen geopend van 8:00 uur tot 16:30 uur.

- op beide locaties zijn en blijven de recepties bezet en bereikbaar.

- op beide locaties kunnen de leerlingen uitsluitend op maandag 16 maart van 12:00 uur tot 15:00 uur terecht voor het ophalen van zaken die zij nodig hebben om thuis te kunnen werken.

 

15 maart 21:09 uur

Op zondag 15 maart 17:30 uur heeft het kabinet verdergaande maatregelen aangekondigd met betrekking tot het coronavirus. Dit betekent dat alle scholen tot en met 6 april gesloten zijn. U zult begrijpen dat dit grote consequenties heeft voor het onderwijs dat wij kunnen bieden.  Ook op het Maaswaal College.

Wij stellen voor onze leerlingen zoveel mogelijk onderwijsmateriaal digitaal beschikbaar, daarbij geven wij prioriteit aan de examenleerlingen. Docenten werken de komende dagen aan verdere optimalisatie. Wij gaan het onderwijs zo goed mogelijk vormgeven, maar zijn niet in staat op deze manier de onderwijskwaliteit te bieden die u van onze scholen gewend bent. Daarin speelt immers de persoonlijke interactie tussen docent en leerling een onmisbare rol. 

Voor leerlingen met ouders die werken in de zogeheten cruciale beroepsgroepen verzorgen wij desgewenst op school faciliteiten om met het beschikbare digitale onderwijsmateriaal te kunnen werken. Zie hieronder de lijst van de NCTV welke beroepen hieronder vallen. 
Wij houden u verder zo goed mogelijk op de hoogte en hopen u hiermee, voor nu, voldoende te hebben geïnformeerd.  Bij nieuws houden we u per mail op de hoogte en via deze website. 

Met vriendelijke groet, 
Alliantie Voortgezet Onderwijs 

 

Overzicht vitale processen

Er is onderscheid gemaakt tussen de categorie A en de categorie B om recht te doen aan de diversiteit binnen de vitale infrastructuur, om te kunnen prioriteren bij onder andere incidenten en om maatwerk bij weerbaarheidsverhogende maatregelen mogelijk te maken.

De onderstaande processen zijn als vitaal geïdentificeerd in Nederland. Categorie A vitale processen hebben grotere gevolgen bij uitval dan categorie B vitale processen.

Vitale processen Categorie Sector Ministerie
Landelijk transport en distributie elektriciteit A Energie EZK
Regionale distributie elektriciteit B    
Gasproductie, landelijk transport en distributie gas A    
Regionale distributie gas B    
Olievoorziening A    
Internet en datadiensten B ICT/Telecom EZK
Internettoegang en dataverkeer B    
Spraakdienst en SMS* B    
Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS B   IenW
Drinkwatervoorziening A Drinkwater IenW
Keren en beheren waterkwantiteit A Water IenW
Vlucht- en vliegtuigafhandeling B Transport IenW
Scheepvaartafwikkeling B    
Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen B Chemie IenW
Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal A Nucleair IenW
Toonbankbetalingsverkeer B Financieel FIN
Massaal giraal betalingsverkeer B    
Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken B    
Effectenverkeer B    
Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000 B OOV JenV
Inzet politie B    
Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen BZK
Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties) B    
Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers B    
Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven B    
Inzet defensie B Defensie DEF

* voor alle ICT/Telecomprocessen geldt dat deze zowel via vaste als mobiele aansluitingen en infrastructuur worden verzorgd, met uitzondering van SMS, hier geldt alleen dat deze via mobiele aansluitingen en infrastructuur worden verzorgd.

Categorie A

In deze categorie staat de infrastructuur die bij verstoring, aantasting of uitval de ondergrenzen van minstens één van de drie impactcriteria (economisch, fysiek of sociaal maatschappelijk) voor categorie A raakt en daarnaast ook voldoet aan het criterium van cascade gevolgen:

 • Economische gevolgen: > ca. 50 miljard euro schade of ca. 5,0 % daling reëel inkomen
 • Fysieke gevolgen: meer dan 10.000 personen dood, ernstig gewond of chronisch ziek
 • Sociaal maatschappelijke gevolgen: meer dan 1 miljoen personen ondervinden emotionele problemen of ernstig maatschappelijke overlevingsproblemen
 • Cascade gevolgen: Uitval heeft als gevolg dat minimaal twee andere sectoren uitvallen.

Categorie B

In deze categorie staat de infrastructuur die bij verstoring, aantasting of uitval de ondergrenzen van minstens één van de drie impactcriteria voor categorie B raakt:

 • Economische gevolgen: > ca. 5 miljard euro schade of ca. 1,0 % daling reëel inkomen
 • Fysieke gevolgen: meer dan 1.000 personen dood, ernstig gewond of chronisch ziek
 • Sociaal maatschappelijke gevolgen: meer dan 100.000 personen ondervinden emotionele problemen of ernstig maatschappelijke overlevingsproblemen

 Terug